Bordás Sándor vagyok, 1965 februárjában, Debrecenben, pünkösdi szülők második gyermekeként érkeztem ebbe a világba.

Isten kegyelméből megőrizte hitemet, amelyről 1980. augusztus 31.-én Hajdúsámsonba alámerítkezéssel tettem bizonyságot. 1981-ben az Úr megáldott az Ő drága Szent Lelkével.

Istentől több kijelentést és bizonyságot kaptam, amelyek a szolgálatra bátorítottak. A Debrecen Kurucz utcai gyülekezet dicsőítő csoportjában szolgáltam.

1986-ban kötöttem házasságot Tamás Lenkével, aki az óta is hűséges segítőtársam.  Házasságunkat Isten három gyermekkel ajándékozta meg. Mindannyian az Urat szolgálják és hűségesen végzik a gyülekezetben rájuk bízott munkát, szolgálatot.

2003 tavaszán a Debrecen Belvárosi Gyülekezetben, diakónusi szolgálatba álltam és különféle feladatokat láttam el.

2009 júniusában fejeztem be a Pünkösdi Teológiai Főiskolán a lelkész képzési irányba tartozó kurzusokat.

2010-től Isten kegyelméből a gyülekezet presbitereként szolgálok és végzem a rám bízott munkát, feladatokat.

„Hálát adok a Krisztus Jézusnak, ami Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt.” 1 Tim 1:12

 

 Lénárt Ferenc vagyok, az MPE Debreceni Belvárosi Gyülekezetének presbitere.
Polgári foglalkozásom: ügyintézőként tevékenykedem egy hivatalban.
Feleségem, Ágnes - gyógytornász. Dorka lányom jelenleg egy helyi általános iskola 6. osztályos tanulója.

1986 decemberében fogadtam a szívembe Jézus Krisztust, 1987-ben nyertem Szent Szellem keresztséget, majd két hónappal később Hajdúhadházon alámerítkeztem a bűneim bocsánatára.
Később presbiteri és tanítói szolgálatokra kaptam elhívást Istentől.
Általában a pásztor segítőjeként több gyülekezetben is szolgálhattam.

Jelenleg a Debrecen Belvárosi Gyülekezet presbitériumának tagjaként szolgálok. 2015-től imacsoport vezetésre is megbízatást kaptam.

Célom a gyülekezet szellemi és létszámbeli növekedésének, egységének elősegítése a Szent Szellem kenete, Isten vezetése alatt.

 Bordi Dénes vagyok, egy erdélyi Maros megyei faluból, Magyar Királyfalváról származom, ahol 1962-ben egy egyszerű munkáscsalád második gyermekeként láttam meg a napvilágot.

Gyökereimet tekintve Pünkösdi hívő családból származom. Szüleim példája, szeretete, imádsága meghatározó volt életem, szemléletem alakulásában.

A nagy döntés 17 éves koromban született meg bennem amikor bemerítkeztem és az óta Krisztus lett életem Ura és példaképe.
Ez a döntés egy másik döntést is eredményezett: megértettem, hogy az én hivatásom a szolgálat Krisztus szeretetének, segítségének örömhírét kell továbbadnom embertársaimnak, azt az örömhírt, amely engem is boldoggá tett.

Feleségemmel, Tündével és fiammal, Róberttel együttesen szolgálunk a gyülekezetünkben, az Úr dicsőségére.

2002-től, 4 éven keresztül a Nádudvari Pünkösdi Gyülekezetben vezető presbiterként szolgáltam.
2010 novemberében a Debrecen Belvárosi Pünkösdi Gyülekezetben, gyülekezetvezetői megbízatást kaptam.
2013. május 20-án, a Pünkösdi Konferencián egyházunk elnöksége lelkipásztorrá avatott.

Amit fontosnak tar­tok egy gyülekezetben, hogy a gyülekezet ismerje fel azt, hogy elsődleges fela­data: az Isten imádása és dic­sőítése.
Min­den más csak ez után jöhet, és min­den mást csak ennek aláren­delve lehet végezni, legyen az isten­tisztelet, bib­li­aóra, családlá­to­gatás, hivatali munka, épület felújítás. stb.
Célom, hogy a Debrecen Belvárosi Pünkösdi Gyülekezet olyan közösség legyen ahol jó lenni, ahol támaszt, segít­séget, és vigasz­talást lehet kapni és adni, ahol szol­gál­nak egymás­nak a testvérek, úgy ahogy ezt a mi Urunk Jézus Krisz­tus taní­totta nekünk.

 Vezérigém:
"Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít." (Filippi 4, 13.)

Ki van jelen?

Oldalainkat 10 vendég és 0 tag böngészi